FAQ

Veelgestelde vragen

Hieronder treft u de meest gestelde vragen en bijbehorende antwoorden aan. Mocht uw vraag er niet tussen staan, neemt u dan contact met ons op via info@hoopinhaifa.nl of maak gebruik van het contactformulier.

De stichting heeft een christelijke signatuur. Dit betekent dat de stichting zich baseert op de Bijbel als grondslag voor haar dagelijks handelen. Onze bestuursleden zijn belijdend lid van de Protestantse Kerk in Nederland. Onze adviseurs in Haifa bezoeken een Evangelische gemeente ter plaatse.

De zusters van het Convent Sisters of Nazareth zijn Rooms-Katholiek. De achtergrond van de school is Rooms-Katholiek maar in de statuten van de school staat dat onderwijs gegeven wordt vanuit een algemeen-christelijke theologie. De reden hiervoor is dat het grootste deel van de leerlingen afkomstig is uit kerken zoals de Grieks-Orthodoxe kerk, uit Rooms-of Grieks-Katholieke kerk en uit Evangelische of Baptistengemeentes. Leerlingen uit alle kerkelijke stromingen zijn welkom op de school van de Sisters of Nazareth.

In Israël zijn weinig Evangelische en Baptistenkerken. Vaak zijn dit kleine gemeenten bestaand uit enkele tientallen gemeenteleden. Eén van de Baptistengemeenten in Haifa maakt voor de wekelijkse diensten gratis gebruik van een zaal in de school van de Sisters of Nazareth.

Christen-Arabieren maken deel uit van een minderheid. Uit cijfers blijkt dat christen-Arabieren nog geen 2% van Israëls totale bevolking van ruim 8 miljoen uitmaken. Men is bang dat dit aantal steeds kleiner wordt doordat veel christen-Arabieren wegtrekken naar het buitenland en minder kinderen krijgen in vergelijking met de andere bevolkingsgroepen.

Christen-Arabieren ervaren identiteitsproblemen doordat zij eigenlijk nergens bij horen. Zij delen de Arabische cultuur met moslim-Arabieren. Qua levensstijl en geloof zijn er echter verschillen. Ook met de Joodse bevolkingsgroep zijn er grote verschillen vanwege hun christelijke én Arabische achtergrond. Dit levert niet zelden identiteitsproblemen op onder jongeren. Door christelijk onderwijs en christelijke normen en waarden mee te geven, hoopt de school dat de leerlingen, tegen de tijd dat zij 18 jaar zijn, in staat zijn de complexe maatschappij waarin zij leven, tegemoet te treden.
Uit gesprekken met oud-leerlingen blijkt dat zij tot op de dag van vandaag deze vorming met zich mee dragen. Het helpt hen om hun positie in de maatschappij in te nemen.

In 1858 openden de Sisters van Nazareth de huidige school in Haifa als een particuliere school. In die tijd was nog sprake van het Ottomaanse rijk. De term ‘particulier’ heeft betrekking op de christelijke identiteit: de school wil dat het christelijk onderwijs voorop staat. Door de particuliere status kan de school een bepaalde mate van vrijheid handhaven, wat niet zou kunnen als de school een openbare school zou zijn.

Je kunt de term particulier vergelijken met het begrip bijzonder onderwijs in Nederland. Met dat verschil dat er voor een particuliere school in Israël geen volledige overheidssteun is. De school krijgt gedeeltelijk subsidie voor onderwijskundige kerntaken. Echter, er wordt geen subsidie ter beschikking gesteld voor bijvoorbeeld onderhoud en voor het nieuwbouwproject.

De school is erkend door de overheid en staat qua slagingspercentage in de landelijke top-tien. Een groot deel van de studenten studeert na het behalen van het diploma verder aan hogeschool of universiteit.

De Sisters of Nazareth school is een, door de overheid erkende, christelijke school in Israël. De school volgt het curriculum van het Israëlische Ministerie van Onderwijs.

De stichting werft fondsen ten behoeve van het nieuwbouwproject. De donaties die wij ontvangen, worden overgemaakt naar een speciaal geopende rekening voor het nieuwbouwproject. Wat de stichting wil bijdragen, hangt af van wat wij aan donaties ontvangen.
Doordat onze bestuursleden en lokale adviseurs op vrijwillige basis actief zijn voor de stichting hebben wij geringe kosten zoals bijvoorbeeld het onderhouden van de website en het drukken van folders. Dit proberen wij zo goedkoop mogelijk te doen. Daarom komen de gedane donaties vrijwel geheel ten goede aan het nieuwbouwproject. Voor meer informatie en een duidelijk overzicht verwijzen we u naar ons jaarverslag.

Het nieuwbouwproject van de school in Haifa is verdeeld in een voorbereidingstraject en een bouwfase. Men gaat uit van een totaal bedrag van € 9.000.000,00. Hierin is de waarde van de beschikbare bouwgrond opgenomen.

Het is in Israël niet ongebruikelijk om met bouwen te beginnen voor het totaal bedrag bijeen is. Men bouwt in fasen. Dit geldt ook voor het nieuwbouwproject. Als blijkt dat er onvoldoende geld is om verantwoord met bouwen te beginnen, zal men het huidige projectplan opnieuw bekijken. Om de bouw te kunnen financieren zal steeds gewacht worden tot er genoeg geld is om een volgende fase te starten. Een andere mogelijkheid is het aanvragen van een lening bij de bank. De voorkeur gaat uit naar de eerste mogelijkheid: wachten tot er genoeg geld is om de bouw te financieren.

Door te sparen hebben de sisters een groot deel van de begroting bijeen gebracht. Ook heeft het Convent in Frankrijk (van waaruit de sisters zijn uitgezonden) veel geld gegeven en hebben donateurs en andere betrokkenen in de vorm van donaties en activiteiten geld bijeen gebracht. Dit alles ten behoeve van het nieuwbouwproject. Er is nog een bedrag nodig van 1,5 miljoen Euro om alle kosten te dekken.

De stichting steunt de school bij het opzetten van uitwisselingsprojecten en bij het stimuleren van dialoogprogramma’s tussen Arabische en Joodse jongeren.
De school onderhoudt een programma met een Joodse school in Haifa waarbij Arabische en Joodse jongeren elkaar ontmoeten. Door wederzijdse spanningen en wantrouwen gaat dit zeer moeizaam. Het kan voorkomen dat een reeds opgezet programma op het laatste moment wordt afgezegd wegens hernieuwde spanningen. Bovendien kost deelname aan dialoogprogramma’s geld. Hiervoor krijgt de school geen subsidie vanuit de overheid, terwijl de overheid wel vraagt om voortgang van dialoogprogramma’s.

De stichting draagt deze dialoogprogramma’s een warm hart toe. We willen de school blijven bemoedigen om door te gaan met het aangaan van dialoogprojecten. Zo heeft de stichting de school in contact gebracht met Nes Ammim, die vanuit Noord-Israël veel kennis en ervaring heeft in het onderhouden van dialoogprogramma’s. In Nes Ammim worden in dit verband zomerkampen voor kinderen georganiseerd.

In het kader van uitwisselingsprojecten heeft de stichting de school in contact gebracht met Driestar Educatief te Gouda. Driestar Educatief organiseert onder andere internationale seminars met betrekking tot christelijk onderwijs. Sinds het contact met Driestar Educatief tot stand kwam hebben medewerkers van de school deelgenomen aan een internationaal seminar en heeft de school elk jaar een of meerdere stagiaires ontvangen.

Het is onze wens dat we in de toekomst mogen bijdragen aan verdere initiatieven.